Noticia

Bases de concurs públic per a l'elecció del Logotip del Centenari del Levante UD, SAD

Atención, la fecha de publicación de esta noticia es: 29/10/2008 13:13h.
I.-CONSIDERACIONS GENERALS


Primera.- L'objecte del present concurs públic és l'elecció del logotip de la commemoració del Centenari del Levante Unión Deportiva, S.A.D.


Segona.- El logotip triat, conforme al procediment de les presents bases, tindrà caràcter oficial i exclusiu.


Tercera.- Podran presentar-se al concurs totes les persones físiques que ho tinguen per convenient.


II.-FORMA, TERMINI, LLOC I MODE DE PRESENTACIÓ


Quarta.- El treball s'haurà de presentar en impressió digital, muntat en cartó ploma o semblant, de grandària DINA 3. Es valorarà el que a més el treball es presente en suports informàtics adequats.


Quinta.- El termini de presentació d'originals finalitzarà el 28 de novembre (divendres), a les 14:00 hores.


Sexta.- El lloc de presentació de treballs serà en la seu del Levante Unión Deportiva, S.A.D, situada a València, carrer Sant Vicent de Paul, número 44, de dilluns a divendres en horari d'oficines.


Sèptima.- Els treballs es presentaran en sobre tancat. En el dit sobre s'introduirà el treball realitzat junt amb un altre sobre, també tancat i sense identificació externa, en el que figurarà en el seu interior la identitat de l'autor (nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça de correu electrònic), acompanyada d'una fotocòpia del document d'identitat i d'un currículum personal i professional. Este segon sobre només s'obrirà en el cas que siga premiat.

A fi de preservar la confidencialitat i la independència en el sistema d'elecció, la identificació entre el treball i els sobres serà per mitjà d'un sistema de numeració.


III.- SISTEMA D'ELECCIÓ


Octava.- Donades les característiques generals de l'esdeveniment que es commemora, el sistema de decisions en l'elecció del logotip és mixt, intervenint tant un Jurat Qualificador com l'Afició. Als efectes del present concurs es considera Afició a totes i cada una de les persones físiques, majors de 14 anys, que tinguen la consideració d'abonat i/o accionista del Levante Unión Deportiva, S.A.D en data de l´exposició pública de les presents bases.

Novena.- L'elecció del logotip tindrà les següents fases, en nombre de tres:

Fase primera.- El Jurat Qualificador emetrà una primera resolució en què dictaminarà sobre un número de 15 treballs que passarien a la fase segona.

Fase segona.- L'Afició emetrà una segona resolució sobre els 15 treballs resultants. Els 5 treballs que hagen rebut el nombre més gran de vots passaran a la fase tercera, que serà la definitiva.

Fase tercera.- D'entre els 5 treballs resultants, el Jurat Qualificador emetrà resolució inapel·lable del treball guanyador del Concurs, obrint-se el sobre identificatiu de l'autor i fent-se públic en forma.

Desena.- Els 15 treballs a què es referix la fase segona seran exposats a l'Afició en les instal·lacions de la seu del Levante Unión Deportiva, S.A.D, podent-se passar per les mateixes a fi d'emetre el vot. Els detalls d'esta exposició pública seran posats en coneixement de l'Afició convenientment a través de la pàgina web oficial del Levante Unión Deportiva, S.A.D


IV.- ALTRES CONSIDERACIONS

Onzena.- El premi per al guanyador del concurs serà de 3.000 euros i dos passes VIP per a la Temporada 2009 - 2010, i s'entregarà a aquell autor del treball que responent a les característiques del present concurs siga triat i declarat guanyador.

Independentment del premi al guanyador del Concurs, s'atorgaran els premis següents:

Per a cada un dels quatre finalistes que hagen arribat a la fase tercera: Un passe VIP per a la Temporada 2009 - 2010.

Per a cada un dels restants 10 concursants que hagen arribat a la fase segona: Dos entrades de Tribuna per a la Temporada 2009 - 2010.

Els premis no són acumulatius.

Dotzena.- El Jurat Qualificador adoptarà les seues decisions amb total independència i basant-se en els criteris de valoració que determinen, que, en tot cas, hauran de centrar-se en el valor artístic i simbòlic de la proposta.

A més de la qualitat i la capacitat de representació del logotip, es valoraran positivament les propostes que mostren com s'adapta el logotip als espais i formats en què este s'inclourà en el futur.

Tretzena.- L'autor del logotip seleccionat com a guanyador cedix en exclusiva, des del moment que presenta el seu treball, al Levante Unió Esportiva, S.A.D. els drets d'explotació de l'obra, i presta la seua autorització perquè el Levante Unión Deportiva, S.A.D puga modificar, desenrotllar o adaptar el dit disseny, podent utilitzar per a això qualsevol mitjà tècnic que considere oportú.

El Levante Unión Deportiva, S.A.D serà propietari del disseny seleccionat, podent, si és el cas i d'acord amb la legislació vigent, registrar-ho, adquirint els drets de propietat industrial.

Catorzena.- La presentació a este concurs d'idees implica, per part dels concursants, el coneixement i acceptació de les presents bases.

Quinzena.- El Jurat Qualificador estarà constituït per un número imparell de persones independents dels participants, amb experiència o amplis coneixements en l'àmbit del disseny, l'art, la comunicació o la publicitat, o per estar relacionats al Levante Unión Deportiva, S.A.D per algun vincle especial.

El Jurat Qualificador es constituirà abans de la terminació del termini per a presentar els treballs i es farà públic convenientment.

Les competències assignades al Jurat Qualificador són les que s'indiquen a continuació:

A.- L'admissió de les propostes presentades.

B.- La valoració dels dissenys presentats conforme el sistema d'elecció i la comprovació de la resta de documentació presentada pels concursants.

C.- La identificació del concursant el disseny de la qual haja sigut seleccionat com a guanyador del concurs així com de la resta de concursants que accedixen a premi, per mitjà de l'obertura dels sobres que contenen les dades d'identificació.

D.- La interpretació de les presents bases i la resolució de totes les qüestions que pogueren suscitar-se amb motiu del concurs d'idees.

Setzena.- Calendari. El calendari del present concurs d'idees s'ajustarà a les dates següents:

1.- Termini de presentació de treballs:

Des de la data de publicació de les presents bases fins al 28 de novembre del 2008, a les 14.00 hores.

2.- Elecció per part del Jurat Qualificador dels millors 15 treballs que passaran a la fase segona:

Fins al 7 de desembre del 2008.

3.- Exposició pública dels 15 treballs que han passat a la fase segona i votacions de l'Afició.

Entre el 9 de desembre del 2008 (dimarts) i el 15 de desembre del 2008 (dilluns), ambdós inclusivament.

4.- Resolució final del concurs d'idees i coneixement públic de la mateixa

El 16 de desembre del 2008.


Dessetena.- En cas d'errata en les presents bases, la seua esmena ho serà per mitjà de publicació de “fe d'errates” en la página web oficial del llevant Unió Esportiva, S.A.D.


En la Ciutat de València, a Vint-i-nou d'octubre de Dos Mil Huit.

LEVANTE UNIÓN DEPORTIVA, S.A.D.
Noticia

El Levante UD iniciarà el treball de pretemporada esta setmana

La plantilla del Levante UD finalitzarà el seu període vacacional esta setmana i reprendrà l'activitat per a iniciar la preparació per a la nova temporada.El primer pas serà el de la realització este dimecres d'un test PCR i un altre serològic als jugadors, tècnics i empleats. Una vegada coneguts els resultats, els jugadors se sotmetran el divendres i el dissabte...

Noticia

Actualització del Museu Virtual d'agost de 2020

Ací teniu una nova actualització del Museu Virtual del Levante UD. Submergeix-te en el passat del nostre club centenari i descobreix la història granota a través dels seus protagonistes i dels seus documents. Punxa en este enllaç per a descobrir els nous continguts https://museo.levanteud.com/No et pots perdre un resum del partit que va enfrontar al Levante en el Fir Park...