Noticia

Convocatòria Junta General d´Accionistes del Levante UD SAD

LEVANTE, UNION DEPORTIVA, S.A.D.

JUNTA GENERAL D´ACCIONISTES

Per acord del Consell d'Administració, es convoca als Srs. Accionistes de l'Entitat, Levante U.D., Sociedad Anónima Deportiva a Junta General Ordinària, a celebrar en la Sala d'actes del Centre Cultural Bancaixa, amb entrada al carrer General Tovar, núm. 3 de València, el dia 21 de Desembre del present any a les 18 hores, en primera convocatòria, i en segona convocatòria, si procedira, el dia 22 de Desembre de 2.020 a les 18 hores, per a tractar els assumptes que es comprenen en el següent ORDRE DEL DIA:

PRIMER.- Examen i aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals (Balanç, Comptes de Pèrdues i Guanys, i Memòria). Informe de Gestió i Informe d'Auditoria i Proposta d'Aplicació de Resultats del Levante U.D., Sociedad Anónima Deportiva, tot això corresponent a l'exercici econòmic de 2.019/2.020, així com la gestió dels seus Administradors.

SEGON.- Examen i aprovació, en el seu cas, del Pressupost d'Ingressos i Despeses per a l'exercici econòmic de 2.020/2.021.

TERCER.- Cessament i nomenament d'auditors.

QUART.- Designació de Patrons de la Fundació de la Comunitat Valenciana CENT ANYS per part del Levante U.D., S.A.D.

CINQUÉ.- Aprovació de l'acta i, en el seu cas, designació d'interventors.

Es posa en coneixement dels Srs. Accionistes el dret que els correspon d'obtindre de la Societat, de manera immediata i gratuïta, els documents que són sotmesos a l'aprovació de la Junta General, inclosos l'informe sobre la proposta de nomenament de Consell d'Administració, l'informe de gestió i l'informe dels Auditors de Comptes; així com demanar el lliurament o l'enviament gratuït d'estos documents.

POT OBTINDRE ELS DOCUMENTS DE L'INFORME D'AUDITORIA I COMPTES ANUALS DE LA TEMPORADA 2019-20 PUNXANT ACÍ

Igualment es posa en coneixement dels Srs. Accionistes que, segons l'article 11 dels Estatuts de la Societat, per a assistir a la Junta serà necessari ser titular de 10 accions. A fi d'obtindre este mínim podran els accionistes amb menor titularitat agrupar-se designant a un d'ells per a representació i assistència, bastant per a això la comunicació escrita acreditada amb anterioritat a la constitució de la Junta.

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 172 de la Llei de Societats de Capital, s'informa els Srs. accionistes que siguen titulars de, almenys, el cinc per cent del capital social, que podran sol·licitar que es publique un complement a la convocatòria incloent un o més punts de l'ordre del dia.

PREVISIÓ DE MESURES ESPECIALS EN RELACIÓ AMB LA JUNTA EN ATENCIÓ A l'EVOLUCIÓ DEL CORONAVIRUS

En relació a l'actual situació sanitària derivada del COVID-19 i el risc per a la salut pública que suposa, s'informa els senyors accionistes que, si en les dates previstes per a la celebració de la Junta estigueren vigents qualssevol mesures de les autoritats administratives o sanitàries adoptades per a controlar l'expansió del COVID-19 que impedisquen o limiten la celebració de la Junta amb presència física d'accionistes, la Societat, de conformitat amb el que es disposa en l'article 40.1 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19, podrà determinar que la Junta se celebre en les mateixes dates i hora previstes en este anunci de forma exclusivament telemàtica, això és, amb assistència telemàtica dels accionistes o els seus representants, i per tant, sense assistència física d'estos, excepte, en el seu cas, del President i el Secretari de la Junta, i el personal imprescindible de suport i amb les mesures de seguretat i distanciament necessàries. En tal suposat, la Societat habilitarà una plataforma en la seua pàgina web corporativa per a facilitar l'assistència a la Junta per mitjans telemàtics dels accionistes o els seus representants, i en el seu cas, si les circumstàncies ho requeriren, del President i del Secretari de la Junta, dels altres membres del Consell d'Administració i del personal de suport que es considere imprescindible per a la celebració de la Junta.

En qualsevol cas, davant qualsevol esdeveniment en relació amb l'evolució del coronavirus i de les corresponents mesures que pogueren adoptar-se per les autoritats administratives o sanitàries, la Societat actualitzarà la informació continguda en la present convocatòria, per la qual cosa es recomana als accionistes la revisió periòdica de la informació disponible en la pàgina web corporativa de la Societat https://www.levanteud.com/es.

A València, a dènou de novembre de dos mil vint. EL SECRETARI DEL CONSELL D´ADMINISTRACIO, Jorge Francisco Lucas Diranzo.

Noticia

Comunicat: el club recomana als seus accionistes consultar la documentació per a la Junta en la pàgina web de la Societat

En relació amb els documents que seran sotmesos a l'aprovació de la Junta General d'Accionistes del Levante UD SAD, sense perjudici del dret que li assisteix als Srs. accionistes d'obtindre estos documents en el domicili social de la Societat (Sant Vicent de Paúl, 44, València) en l'horari habitual d'oficines, s'informa, tenint en compte el risc per a la salut pública...

Noticia

El Levante UD, present en l´acte d´agermanament amb la Marató València Trinidad Alfonso 2020 EDP

El president del Levante UD, Francisco Javier Catalán, ha estat present en l'acte d'agermanament dels clubs d'elit valencians amb la Marató València Trinidad Alfonso EDP en la seua edició de 2020. A la Ciutat de les Arts i les Ciències, el dirigent granota ha estat al costat de Fernando Roig Negueroles, del Villarreal CF; Ricardo Arias, del Valencia CF; i...